|
kantoor | team | specialisatie | kosten & erelonen | | privacy

 


 

Bankrecht

We behandelen verschillende materies in verband met het bankrecht en/of het financieel recht in ruime zin, met inbegrip van het kredietrecht en het consumentenrecht.  Deze materies sluiten aan bij het ruimere kader van het verbintenissen- en contractrecht.

De geschillenpraktijk heeft voornamelijk betrekking op de verdediging van de belangen van financiële instellingen, van vennootschappen of van consumenten voor de Hoven en rechtbanken.

   


Bouwrecht

Iedereen kent wel gezegden als “bouwen is rouwen”.

Nog voor de aanvang van de bouwwerken, kan er van alles mislopen.  Ook tijdens en nadat het bouwwerk is opgeleverd, kunnen er nog problemen opduiken.

Een paar voorbeelden zijn :

  1. Er werd gedeeltelijk gebouwd op andermans grond
  2. Niet alle administratieve verplichten werden voldaan
  3. Problemen met facturatie

Bouwrecht heeft raakpunten met vele andere rechtstakken (zakenrecht, contractrecht, beroepaansprakelijkheid, verzekeringsrecht, procesrecht) en vraagt kennis van uiteenlopende wetgeving (bijvoorbeeld : stedenbouw, milieu, fiscaliteit) en technische regels (bijvoorbeeld : veiligheidsnormen, schadebegroting).  Geschillen inzake bouwrecht gaan bijgevolg vaak gepaard met deskundige onderzoeken, die ons kantoor voor u kan begeleiden.

   


Verkeersrecht

Wij kunnen u onder meer begeleiden bij een strafrechtelijke verdediging voor de rechtbank in geval van bijvoorbeeld snelheidsovertredingen, vluchtmisdrijven, alcoholintoxicatie, dronkenschap, onopzettelijke slagen en verwondingen, of bij elke andere mogelijke inbreuk op de verkeerswetgeving.

Verkeersrecht omvat eveneens alle aspecten van een verkeersongeval, waaronder de beoordeling van de aansprakelijkheid en de evaluatie van de (menselijke) schade.  Wij helpen u bij het regelen hiervan.

   

Personen- en familierecht

In familierelaties of in persoonlijke relaties kunnen zich gemakkelijk problemen voordoen.  Conflicten lopen dan snel uit in emotionele kwesties en juridische procedures.  De gevolgen van dergelijke conflicten hebben grote invloed op het persoonlijke leven.

Ons kantoor heeft een jarenlange ervaring in het oplossen en/of begeleiden in het kader van een echtscheidingsprocedure, het jeugdrecht, erfenissen.

   


Incasso onbetaalde facturen

In tijden van crisis kan u als handelaar misschien ook te kampen krijgen met (tijdelijke) betalingsproblemen of kredietwaardigheid. U wordt misschien opgeroepen om een financieel plan voor te leggen in het kader van een gerechtelijk akkoord of u wordt gedagvaard in faillissement.

Ons kantoor heeft een lange ervaring in handelsrechtelijke aangelegenheden.

Wij begeleiden u als handelaar of consument in het kader van factuurinvorderingen, betwistingen inzake de eerlijke handelspraktijken, handelshuur, reiscontracten en dergelijke meer.