|
kantoor | team | specialisatie | kosten & erelonen | | privacy

 

 

Het is belangrijk om de cliënten op een adequate manier te informeren over aangerekende kosten en erelonen.

De bedragen die door het kantoor worden aangerekend, bestaan uit drie onderdelen, meer bepaald de erelonen, de kantoorkosten en eventueel andere kosten. Over het toegepaste ereloontarief wordt bij de aanvang van de zaak een afspraak gemaakt.

Er wordt gewerkt met gedetailleerde staten van kosten en erelonen, ook met regelmatige tussentijdse staten, die duidelijk en doorzichtig de evolutie van de erelonen en kosten voor elk dossier afzonderlijk weergeven.

 

1. Ereloon

Artikel 446ter van het Gerechtelijk Wetboek stelt dat de advocaat zijn ereloon begroot met de bescheidenheid die van zijn ambt moet worden verwacht.
De Orde van de Vlaamse Balies stelt dat de advocaat zijn honorarium begroot met inachtneming van:

1.1. De omvang van de verrichte prestaties
1.2. De belangrijkheid van de zaak
1.3. De specialisatie en de ervaring van de advocaat
1.4. Het bereikte resultaat
1.5. De draagkracht van de cliënt

In het licht van deze bepalingen wordt een ereloon vastgesteld.  Per werkelijk gepresteerd uur bedraagt het richttarief € 110. Dit tarief kan aangepast worden naar beneden of naar boven, afhankelijk van de aard van de zaak en de te verrichten werkzaamheden.

Principe is dat bij de aanvang van iedere zaak een specifieke afspraak wordt gemaakt over het toe te passen ereloontarief.

 

2. Kantoorkosten:

De kantoorkosten worden aangerekend op forfaitaire basis. Deze kosten kunnen worden opgedeeld in dactylografiekosten, kopiekosten en verplaatsingskosten.

De forfaits zijn de volgende :

2.1. dactylografie : € 11 per bladzijde
2.2. kopiijen : € 0,50 per bladzijde
2.3. verplaatsingskosten : € 0,50 per kilometer

 

3. Bijkomende kosten :

Kosten die in het kader van een procedure dienen betaald te worden zoals ondermeer de dagvaardingskosten, de rechtsplegingsvergoeding in geval van verlies van de zaak, advocatenkosten tegenpartij bij veroordeling daartoe door de rechtbank, kosten van deskundigen, zijn ten laste van de cliënt.

 

4.  provisies :

Aangezien sommige dossiers een zekere tijd in beslag kunnen nemen, worden door het kantoor ten gepaste tijde provisies gevraagd, dit steeds op basis van een gedetailleerde tussentijdse staat van kosten en erelonen.
Deze worden in mindering gebracht op de eindstaat van kosten en erelonen.
Dit biedt voor de cliënt het voordeel dat de kosten gespreid kunnen worden.